WIE

Bij WaardeRing is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven op het gebied van circulariteit. De volgende bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties werken inmiddels samen om circulariteit structureel op de kaart te zetten:

Gemeente Zwolle

Gemeentelijke organisatie met 900 medewerkers; 127.000 inwoners.

Rol/bijdrage WaardeRing:

De gemeente Zwolle is de penvoerder van WaardeRing. De gemeente heeft in overleg met het projectteam een projectleider aangesteld en is verantwoordelijk voor de bewaking van de prijsvraaggelden. De gemeente zal met name een adviserende rol spelen, en daar waar mogelijk inspelen op benodigde aanpassingen in gemeentelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenverordening.

ROVA

ROVA (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen) is een publieke dienstverlener op de terreinen grondstoffen & afval en openbare ruimte. ROVA bedient een werkgebied van ongeveer 900.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. ROVA werkt voor 21 aandeelhoudende gemeenten in genoemd werkgebied, waaronder Zwolle en Ommen

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Inbreng van kennis over en ervaring met sortering, logistiek en het hoogwaardig afzetten van grondstoffen.
• Waar mogelijk willen we op de milieustraat Hessepoort ruimte en/of capaciteit beschikbaar stellen voor pilots.

Windesheim

Hogeschool Windesheim is een christelijke instelling voor hoger beroepsonderwijs met vestigingen in Zwolle en Almere.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Inzet van studenten bij het uitvoeren van onderzoek naar kansrijke volumestromen en het organiseren van retourlogistiek.
• Inbreng van kennis over business modellen in een circulaire economie.

Cavoi

Cavoi: Coaching, Advies, Verbinden, Opleiden, Identiteit. Cavoi is een erkend ontwikkelingsbedrijf dat mensen inzicht geeft en in beweging brengt. Cavoi helpt bedrijven, scholen, gemeenten en mensgerichte instanties om hun talenten een kans te geven in de maatschappij. De aanpak verschilt per persoon en per bedrijf, waarbij niet in methodes en hokjes gedacht wordt.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

Inzichten, ervaringen, wetten en regels toepassen per persoon en uitvoerende instantie. Dit is nodig om een project te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld deelnemers die bij CAVOI een traject volgen, passende werkervaring op te laten doen binnen WaardeRing. Deelnemers helpen naar vervolgstap, richting regulier werk, met eventuele voorzieningen. Vervolgens duurzaam coachen en verder ontwikkelen.

Eco Impact

Bij Eco Impact worden producten gemaakt met een uniek design. Door ondergewaardeerde materialen toe te passen (recycled/reclaimed afval) hebben deze producten een duurzaam karakter. Onder begeleiding van een jeugdhulpverlener kunnen jongeren bij Eco Impact aan het werk om zo te worden voorbereid op “regulier” werk. Er wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen en iedereen zet zich naar eigen kracht en uitdaging in in het productieproces.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Kennis over de (on)mogelijkheden van het werken met materiaal afkomstig uit reststromen.
• Inzicht in het opzetten van een productieproces afgestemd op het materiaal.
• Coördinerend vermogen om deze kennis en werkwijze over te brengen op werknemers of deelnemers aan workshop.

Stichting Kringloop Zwolle

Kringloopbedrijf met twee winkellocaties, werkplaats en restaurant in Zwolle

Rol/bijdrage WaardeRing:

Initiatiefnemer.
Beschikbaar stellen van:
• grondstoffen en artikelen beschikbaar voor verkoop, sortering , demontage en upcycling.
• Werkplaats en sorteercentrum.
• Leermeesters die leerlingen gaan begeleiden.
• Leer en werkruimte voor begeleiders school.
• Hulpmiddelen om ambacht uit te oefenen.
• Vervoer van materialen naar WaardeRing-afdelingen.

Thorbecke Scholengemeenschap

Thorbecke Scholengemeenschap heeft als doel:
• Leerlingen echt laten ervaren wat duurzaamheid en circulariteit is, en dit concreet een plek geven in het onderwijs.
• Bieden van begeleide externe stageplekken, waarbij leerlingen arbeidscompetenties in een door hen gekozen praktijkstroming leren.
• Expertise delen over arbeidstoeleiding.
• ‘Betekenisvolle’ ‘echte’ leerplekken creëren.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Fysieke ruimte, productieruimte Sleedoornstraat.
• Meerdere dagen per week een docent, assessor en begeleider praktijkexamen beschikbaar.
• het aanbieden en certificeren van KCH branche-cursussen.

Tiem

Tiem biedt binnen diverse productieafdelingen werk aan mensen die vallen onder de wet Sociale werkvoorziening en de Participatiewet. Tiem biedt stageplekken aan leerlingen en studenten van VSO/PrO/Entree onderwijs. Tiem bemiddelt kandidaten naar betaald werk.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• meedenken in de verdere ontwikkeling van WaardeRing: hoe leidt dit tot betaalde arbeid voor deelnemers.
• kandidaten uit de Participatiewet aanleveren en begeleiden, die een deel van hun arbeidsontwikkeling volgen bij WaardeRing.
• meehelpen om leerwerktrajecten in te richten, i.s.m. het onderwijs.

ICT-Kringloop

ICT-Kringloop Zwolle houdt zich bezig met het inzamelen, opknappen, repareren en verkopen van ICT producten (PC’s, laptops, printers etc.)

Rol/bijdrage in WaardeRing:

Op termijn mogelijk 5 werkplekken beschikbaar stellen voor het circulaire ambachtscentrum. De bedoeling is dat leerlingen onder begeleiding van een leermeester kennis en ervaring opdoen met het opknappen, repareren en verkopen van ICT hardware. Dit op een kostendekkende manier, waar alle partijen baat bij hebben: leerlingen, organisatie en overheid.

Natuur en Milieu Overijssel

Beschrijving organisatie: Natuur en Milieu Overijssel is een onafhankelijke stichting die werkt aan een mooi en duurzaam Overijssel, samen met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en inwoners. Natuur en Milieu Overijssel is behalve een natuur- en milieufederatie ook hét provinciale consulentschap voor duurzaamheidseducatie in Overijssel. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van projecten waarbij bewonersparticipatie een belangrijke rol speelt.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Procesbegeleiding, bewustwording en educatieconcepten.
• Inbreng kennis over circulaire principes.
• Inzet netwerk van lokale initiatieven en circulaire ondernemingen.

Stichting Noggus&Noggus

Kringloopbedrijf met locaties in Ommen, Dalfsen, Staphorst en Hasselt

Rol/bijdrage WaardeRing:

• Pilot met Lifestylewinkel voor verkoop refubished artikelen in het centrum Ommen. Proeftuin voor opzetten Lifestylewinkel in centrum Zwolle.

Onderwijscentrum De Twijn

Organisatie voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Leerlingen kunnen er diplomagericht onderwijs volgen of onderwijs dat leidt naar betaald werk op de vrije markt of in sociale werkvoorzieningen. Ook bereidt De Twijn desgewenst leerlingen voor op dagbesteding. Er zijn drie leergebieden die de leerlingen voorbereid op de toekomst: wonen, leren/werken/dagbesteding en vrije tijd.

Rol/bijdrage WaardeRing:
• Fysieke werkruimte in de vorm van het Twijn Leerwerkcentrum, locatie Hengeveld, voor het verwerken van afvalstromen.
• Inzet vakdocent (zowel intern als extern) bij het begeleiden en opleiden van jongeren.
• Inzet Leerlijnen werknemersvaardigheden en vak leerlijnen van branches.
• Certificeringsmogelijkheden van leerlingen kunnen worden ingezet.
• Leerlingen uit de afdeling arbeid individueel en in groepen inzetten, zowel intern als extern.

Binthout

Social Enterprise Binthout redt Nederlandse bomen en houten reststromen van de versnipperaar/verbranding en maakt prachtige designproducten van het hout. Handgemaakt en geproduceerd in Nederland, omdat iedereen een kans verdient op de arbeidsmarkt.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

Bieden van leerwerkplekken aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inbreng van kennis van en ervaring met de toepassing van hout in nieuwe of refurbished producten.

Cibap

Cibap staat als vakschool voor vormgeving (mbo) midden in de Creatieve Industrie: werkt ermee samen en leidt er voor op. Met de Ontwerpfabiek beschikt Cibap over een fysieke plek waar studenten en professionals elkaar treffen en tot co-creatie en innovatieve oplossingen kunnen komen.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Fysieke ruimte om te experimenteren, prototypen, upcylcen, redesignen, label op te zetten, in te richten, ontwerpen en te bouwen.
• Inzet studenten.
• In gebruik nemen afvalstromen.
• Inzet mankracht.